هنر بیداری

مقدمه

سمینار هنر بیداری در 25 آبان 1397 برگزار گردید، در این سمینار علاوه بر سخنرانی، تست خودشناسی انسجامی نیز ارائه گردید که در این فایل نتایج کلی تست اجرا شده، ارائه شده است.