تحلیل فیلم خانم ها

تحلیل فیلم خانم ها دوشنبه 5 آذر در سالن فردوس حکیم برگزار شد...

کارگاه مسئول بودن

در کارگاه مسئول بودن از چه میگوییم؟

سمینار هنر بیداری

سمینار هنر بیداری در 25 آبان با حضور بیش از 200 نفر در سالن صدرا برگزار گردید.